<
استارت کسب

سخن هفته

جک ما

تایید زرین پال

آخرین محصولات

دانلود چک لیست کسب و کار

دانلود رایگان کسب و کار

انتخاب استراتژیهای مناسب

تاریخ ارسال مطلب : ۱۹ مهر ۱۳۹۶

استراتژی ، یک نقشۀ راه از اقداماتی است که یک کارآفرین برای تحقق مأموریت، اهداف بلندمدت و میان مدت شرکت را ترسـیم نمـوده است. درواقع اهداف تعیین کننده مقصد بوده و استراتژی، ابزاری است برای تحقق این اهداف. اما انتخاب یک استراتژی مناسب که با اهداف شرکت نیز همخوانی داشته باشد بسیار حیاتی و مهم است.

تعداد استراتژی های موجود بسیار زیاد است، با این حال مایکل پورتر، استراتژی های کسب و کار را بر سه اصل تقسیم کرده است:

رهبری قیمت   Cost Leadership

تفاوت   Differentiation

تمرکز    Focus

رهبری قیمت : شرکتی که استراتژی رهبری قیمت را دنبال می کند درصدد تبدیل شدن به تولیدکننده ای با ارزانترین قیمت در مقایـسه بـا رقبـای خود در صنعت است. خریدارانی که معیار آن ها قیمت پایین است، بازار هدف چنین استراتژی می باشد. درچنین استراتژیی، شرکت ها قادرند کف قیمتی بازار خود را تعیین کنند، و با شرکتهای رقیب که همان کالا را به فروش می رسانند بر اساس قیمت رقابت کرده و سود خود را از صرفه جوییهای انجام داده بدست آورند.

همچنین در این نوع استراتژی ، استراتژی قیمت های بالا برای یک محصول، به ویژه در مرحله مقدماتی است. یک شرکت کوچک از استراتژی قیمت گذاری بالا استفاده خواهد کرد تا سرعت تولید و هزینه های تبلیغات خود را بهبود بخشد. با این حال، باید چیزی خاص در مورد محصول برای مصرف کنندگان برای پرداخت هزینه بیش از حد وجود داشته باشد. مثلا معرفی یک تکنولوژی جدید. یک شرکت کوچک ممکن است اولین کسی باشد که نوع جدیدی از پنل خورشیدی را معرفی کند. از آنجا که این شرکت تنها فروشنده محصول می باشد، مشتریانی که واقعا خواهان پانل های خورشیدی هستند را وادار به پرداخت های بالا می کند. یکی از معایب قیمت گذاری بالا این است که با ورود رقبای جدید به این بازار، شرکت قبلی به سرعت بازار خود را از دست می دهد.

تفاوت: شرکتی که استراتژی تفاوت را دنبال می کند درصدد وفادار ساختن مشتریان از طریق تعریف جا یگاه کالاها و خدمات خـود طبـق یـک الگـوی منحصربه فرد یا متفاوت است. این امر، به نوبه خود شرکت را قادر می سازد تا در مقایسه با رقبـا، قیمـتهـای بـالاتری را بـرای کالاهـا و خدمات خود منظور نماید. روشهای متعددی برای ایجاد یک استراتژی تفاوت وجود دارد ولی کلید این امر، کسب تخصص در چیزی است که بـرای مشتریان واجد اهمیت است. به عبارت دیگر، شرکت مذکور درصدد این است که در مواردی که برای مشتریان ارزشمند است، بهتر از رقبا باشد.

اگر شرکتی بتواند عملکرد محصول یا خدمت خود را بهبود داده، هزینه های مشتری و ریسک خرید را کاهش داده یا مزایای نامـشهودی ارائـه کنـد (مثل احساس امنیت و نظایر اینها که مشتریان برای آن ارزش قائلند ) شرکت مذکور دارای ایـن توانـایی بـالقوه اسـت کـه بـه یـک متمایزکننده موفق تبدیل شود. شرکتهایی که استراتژی تفاوت را به شکل موفقیت آمیزی اجرا می کنند قادرند قیمتهای بالاتری را بـرای کالاها و خدمات خود منظور کرده، سهم بازار خود را افزایش داده و از مزایای وفاداری و حفظ مشتری بهره مند شوند.

تمرکز: اصول استراتژی تمرکز بر این اساس است که تمام بازارها همگن نیستند. در حقیقت، در هر بازار معین، بخشهـای مختلفـی از مـشتریان وجـود دارد که هر کدام نیازها، خواسته ها و ویژگیهای متفاوتی دارند. ایده اصلی این استراتژی، انتخـاب یـک یـا چنـد بخـش از بـازار، شناسـایی نیازهـا، خواسته ها و علایق خاص مشتریان و نزدیک شدن به آنها با کالا یا خدمتی است که برای آنها طراحـی شده است. استراتژیهای تمرکز بر اساس تفاوت بین بخشهای بازار بنا شده اند. به عنوان مثال، بسیاری از بازارها حـاوی مجموعـه ای از مـشتریان هستند که مایل و قادر به پرداخت بهای بیشتر برای کالاها و خدمات متمایز بوده و این امر بـه شـرکتهـای کوچـک امکـان مـیدهـد تـا از یـک استراتژی تمرکز تبعیت کنند که هدف آن، قسمت خاصی از بازار است.

به جای تلاش برای خدمت رسانی به کل بازار، شرکتهایی که از استراتژی تمرکز تبعیت می کننـد در سـرویس دهـی بـه یـک بخـش یـا قـسمت مشخصی از بازار تخصص دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

راه های ارتباط

چک لیست رایگان کسب و کار
اگر آماده شده اید که ایده خود را عملی کرده و کسب و کار تان را راه اندازی کنید، این چک لیست را بصورت رایگان دریافت کنید تا موردی را از قلم نیاندازید....