<
استارت کسب

سخن هفته

جک ما

تایید زرین پال

آخرین محصولات

دانلود چک لیست کسب و کار

دانلود رایگان کسب و کار

تحقیقات بازار

تاریخ ارسال مطلب : ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

با انجام بعضی تحقیقات پایه ای در بازار، مالکان شرکتهای کوچک می توانند روندهای کلیدی جمعیتی در بازار را شناسایی کننـد. درحقیقـت، تمـام مؤسسات بازرگانی می توانند از شناخت بهتر بازار، مشتریان و رقبا منتفع شوند. تحقیقـات بـازار ابـزاری بـرای گـردآوری اطلاعاتی است که به عنوان مبنایی برای طرح بازاریابی عمل می کند. این امر مستلزم گردآوری، تجزیـه و تحلیـل و تفـسیر سیـستماتیک داده هـای مربوط به بازار، مشتریان و رقبای شرکت است . هدف از این تحقیقات، کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه بهبود سـطح رضـایت مـشتریان فعلـی و یافتن روشهایی برای جذب مشتریان جدید است . با طرح و پاسخگویی به سؤالاتی از این دست، میشما توانید بصورت تخصصیتر عمل کنید:

هدف تحقیقات بازار، کاهش ریسک مربوط به اتخاذ تصمیمات بازرگانی است. تحقیقـات موفق بازاریابی شامل چهار مرحله اند: تعریف هدف، گردآوری داده ها، تحلیل داده ها و استخراج نتایج.

 تعریف هدف : اولین و مهمترین گام در تحقیق بازاریابی، تعریف روشن و دقیق هـدف تحقیـق اسـت. یکـی از خطاهـای رایـج در ایـن مرحله، تمرکز بر پیامدها و نشانه های مشکل به جای خود مشکل است. به عنوان مثال، کاهش تدریجی فـروش مـشکل نیـست بلکـه یـک نـشانه است.

برای رسیدن به موضوع اصلی، کارآفرینان باید تمام عوامل احتمالی را مورد شناسایی قرار دهند . آیا بـا رقیـب جدیـدی مواجـه شـده ایـم؟ آیـا نماینده های فروش ما بی اطلاع هستند؟ آیا ذائقه های مشتریان ما تغییر کرده است؟ آیا خطوط محصول ما محدود است؟ آیـا مـشتریان در یافتن آنچه می خواهند با مشکل مواجهند؟ آیا وبسایت ما آنچه مشتریان می خواهند را به آنها می دهد؟ آیا جـستجو بـرای اطلاعـات آسـان اسـت؟

گردآوری داده ها: رویکرد بازاریابی فعلی رویکردی فردی یا یک به یک است که داده هایی را دربـاره تـک تـک مـشتریان گـردآوری کرده و سپس یک برنامۀ بازاریابی را طراحی می کند که به طور خاص برای جذب نیازها، علایق و ترجیحات این افراد طراحی شده است . بازاریابی یک به یک نوعی مزیت رقابتی را در اختیار شرکت قرار می دهد. شرکتهایی که از این روش اسـتفاده مـی کنند مشتریان خود را شناخته، نحوه ارائۀ ارزش مورد انتظار آنها را درک کرده و از همـه مهمتـر مـی داننـد کـه چگونـه احـساس “ویـژه بـودن” و “اهمیت” را به آنها منتقل کنند. ایده این است که با هر یک از مشتریان به عنوان یک فـرد برخـورد شـده و هـدف، تبـدیل بهتـرین و سـودآورترین مشتریان شرکت به مشتریانی وفادار و مادام العمر است.

بازاریابی فردی مستلزم این است که مالکان مؤسسات بازرگانی مبادرت به گردآوری، همگون سازی و مقایسۀ اطلاعـات تفـصیلی دربـاره مـشتریان خود نمایند. خوشبختانه امروزه مالکان کوچکترین شرکتها نیز امکان دسترسی به تکنولوژی مناسبی دارند کـه مـی توانـد پایگـاه هـای اطلاعـات کامپیوتری را برای آنها ایجاد و مدیریت نموده و به آنها امکان می دهد تا روابط نزدیک و یک به یک را با مشتریان خود برقرار کنند. برای بسیاری از مالکان مؤسسات بازرگـانی، جمـع آوری اطلاعـات مفید درباره مشتریان، محصولات و بازارهای جدید به سادگی با مرتب کردن و سازماندهی داده هایی امکان پذیر است که در حـال حاضـر بـصورت شناور در شرکت موجود است.

 تحلیل داده ها : نتایج تحقیقات بازار به تنهایی نمی تواند راهکاری را برای مشکل ارائه کند . مالکان مؤسسات بازرگانی بایـد بـه آن معنـا بدهند. این واقعیتها به چه معناست؟ آیا نکتۀ مشترک در این پاسخها به چشم می خورد؟ آیا نتایج مذکور مؤید تغییرات مورد نیاز در شـیوه انجـام فعالیتهای بازرگانی است؟ آیا فرصتهای جدیدی برای بهره برداری مالک شرکت وجود دارد؟ هیچ قاعـده سـریع و محکمـی بـرای تفـسیر نتـایج تحقیقات بازاریابی وجود ندارد. کارآفرینان باید از قضاوت و عقل سلیم خود برای تعیین مفاهیم بازاریابی استفاده کنند.

استخراج نتایج: فرآیند تحقیق بازار کامل نیست مگر اینکه مالک مؤسسۀ بازرگانی بر اساس اطلاعات گردآوری شـده عمـل کنـد . در بسیاری از موارد، نتیجه زمانی مشخص می شود که مالک مؤسسۀ مذکور مبادرت به تفسیر نتایج تحقیقات بازاریابی می نماید. با درک معنـی حقیقـی آنها، مالک مؤسسه باید تصمیم بگیرد که چگونه از اطلاعات موجود در شرکت استفاده نماید. به عنوان مثال، مالک یک فروشـگاه خـرده فروشـی بـا انجام مطالعات دریافت که مشتریان او ساعت خرید بعد از ظهر را نسبت به صبح بیشتر می پسندند. او برنامۀ خود را بر این اسـاس تنظـیم نمـوده و در نتیجه، فروش افزایش یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

راه های ارتباط

چک لیست رایگان کسب و کار
اگر آماده شده اید که ایده خود را عملی کرده و کسب و کار تان را راه اندازی کنید، این چک لیست را بصورت رایگان دریافت کنید تا موردی را از قلم نیاندازید....